fbpx
+387 62 410 410
info@netakademija.ba

Zaštita ličnih podataka – NET+ Centar

NET+ Centar će u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka prikupljati, obrađivati i koristiti lične podatke učesnika na osnovu izričite saglasnosti koja se daje prilikom popunjavanja prijava/formi na ovoj web-stranici.

Lični podaci koji se prikupljaju su:

 • lično ime i prezime,
 • broj lične karte
 • adresa prebivališta/boravišta,
 • e-mail adresa,
 • broj telefona, mobilnog telefona i/ili faksa,
 • broj transakcijskog računa,
 • sve nadalje naznačeno kao „Lični podaci“.

Lični podaci prvenstveno se prikupljaju radi:

 • evidencije učesnika,
 • interne statističke obrade podataka,
 • promocije konkursa,
 • istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,
 • nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Davanjem izjave za korištenje ličnih podataka, učesnik daje saglasnost da se njegovi Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane NET+ Centra ili povezanih društava ili bilo kojeg društva angažovanog od strane NET+ Centra radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih podataka.

Osim gore izričito navedenih, Lične podatke NET+ Centar neće koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez dodatnog pristanka, osim slučajeva korištenja Ličnih podataka za koje nije potrebna prethodna saglasnost u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka.